Nuostatai

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai (toliau – Globos namai) yra socialinės globos ir savarankiško apgyvendinimo įstaiga, teikianti kompleksines ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kauno rajono vienišiems, senyvo amžiaus, suaugusiems, turintiems negalią asmenims, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis bei savarankiško apgyvendinimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros.
 2. Globos namai yra juridinis asmuo – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke, antspaudą ir spaudus su savo pavadinimu „Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai“.
 3. Globos namų steigėjas ir savininkas yra Kauno rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), klasifikatoriaus kodas 111100622.
 4. Globos namų steigėjo teises ir pareigas įgyvendina Kauno rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
 5. Globos namų veiklos laikotarpis yra neribotas.
 6. Globos namuose veikia Socialinės globos skyrius ir Savarankiško gyvenimo skyrius.
 7. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, kitų ministrų įsakymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 8. Globos namai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su Čekiškės bendruomenės centru, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 9. Globos namai turi paramos gavėjo statusą.
 10. Globos namams metodinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
 11. Globos namų vidaus struktūrą tvirtina Globos namų vadovas.
 12. Globos namai įsteigti neterminuotam laikui.
 13. Vieši pranešimai skelbiami Globos namų interneto tinklapyje www.csn.lt.

II. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Pagrindiniai Globos namų veiklos tikslai – teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugas, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų socialiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
 2. Globos namų vykdomos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus):

15.1. stacionarinė pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30);

15.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

15.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29).

 1. Įgyvendindami tikslus, Globos namai:

16.1. socialinės globos paslaugų ir savarankiško gyvenimo paslaugų gavėjams sudaro tinkamas gyvenimo sąlygas;

16.2. savo veiklą organizuoja taip, kad kuo geriau būtų patenkinti paslaugų gavėjų poreikiai;

16.3. teikdami pagalbą, sudaro žmogaus orumo nežeminančias sąlygas;

16.4. užtikrina techninius, sanitarijos, higienos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus atitinkančią saugią aplinką.

III. GLOBOS NAMŲ FUNKCIJOS

 

 1. Globos namai, vadovaudamiesi teisės aktais, vykdo funkcijas:

17.1. apgyvendina Globos namuose gyventojus, suteikia jiems pritaikytas gyventi patalpas, aprūpina inventoriumi, higienos priemonėmis ir pasirūpina, kad būtų aprūpinti būtinais medikamentais;

17.2. Globos namų gyventojams organizuoja maitinimą;

17.3. atsižvelgdami į socialinės globos paslaugų gavėjų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, padeda tenkinti jų gyvybinius poreikius, teikia bendrosios praktikos slaugą, rūpinasi jų racionaliu, o prireikus – specialiu maitinimu;

17.4. organizuoja asmens sveikatos priežiūrą;

17.5. laikosi sanitarijos, higienos ir prieš epidemijas nustatyto režimo, pagal galimybes aprūpina neįgalius gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

17.6. tvarko Globos namų gyventojų apskaitą ir kitą dokumentaciją;

17.7. tvarko socialinės globos paslaugų gavėjų asmens sveikatos priežiūros dokumentaciją;

17.8. įvertina (pervertina) Globos namų gyventojų socialinių paslaugų poreikį;

17.9. padeda tvarkyti asmeninius Globos namų gyventojų reikalus už Įstaigos ribų, sudaro sąlygas gauti reikalingą informaciją, prireikus organizuoja konsultacijas su kitų institucijų specialistais;

17.10. sudaro Globos namų gyventojų užimtumo, laisvalaikio organizavimo, dalyvavimo Globos namų gyventojų tarybos ir kitoje veikloje sąlygas;

17.11. užtikrina priešgaisrinės saugos taisyklių ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi, prižiūri teritoriją, Globos namų patalpas, kitą turtą;

17.12. Globos namų gyventojams teikia papildomas paslaugas, už kurias paslaugos gavėjas moka pagal Tarybos patvirtintus įkainius;

17.13. organizuoja kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

17.14. vykdo kitą socialinę veiklą, susijusią su Globos namų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

 1. Bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir socialinėmis tarnybomis, dalijasi patirtimi ir taiko pažangius darbo metodus.
 2. Įstatymų nustatyta tvarka atlieka Globos namuose gyvenančių asmenų globėjo pareigas.
 3. Civilinio kodekso nustatyta tvarka gali vykdyti globotinio turto administravimą.

IV. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Kauno rajono savivaldybės taryba:

21.1. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų Globos namų vadovą – direktorių, nustato jo atlyginimo koeficientą ir personalinį priedą, skiria skatinimus ir nuobaudas, atlieka kitas darbdavio funkcijas;

21.2. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda turtą ir lėšas Globos namams;

21.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Globos namų turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką;

21.4. tvirtina ir keičia Globos namų nuostatus;

21.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Globos namų didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

21.6. tvirtina Globos namų biudžetą;

21.7. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina gyventojų išlaikymo kainas, papildomų paslaugų sąrašus ir mokestį už jas;

21.8. priima sprendimą dėl Globos namų buveinės pakeitimo;

21.9. priima sprendimą dėl Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

21.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Globos namų direktorius:

22.1. organizuoja Globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami Globos namų tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

22.2. organizuoja, buhalterinės apskaitos politiką, sudaro metinius darbo planus, rengia metinės veiklos ataskaitą, deleguoja darbuotojams pareigybės aprašymuose nenumatytas funkcijas;

22.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

22.4. teikia Tarybai tvirtinti nuostatus ir jų pakeitimus;

22.5. teikia Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų, Socialinės paramos skyriams Globos namų biudžeto projektus;

 1. teikia siūlymus Savivaldybės administracijai, dėl socialinių paslaugų sistemos tobulinimo;
 2. tvirtina Globos namų struktūrą;
 3. neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą;

22.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus. Vadovaudamasis Tarybos patvirtintu darbo užmokesčio fondu, nustato darbuotojų atlyginimų koeficientus, priedus prie atlyginimo, leidžia atostogų, skiria drausmines nuobaudas ir paskatinimus, vykdo kitas darbdavio funkcijas;

22.10. rūpinasi darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumu, tobulina darbo metodus;

22.11. tvirtina Socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo skyrių nuostatus, Globos namų darbo tvarkos, Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybės aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

22.12. teisės aktų nustatyta tvarka su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaro sutartis ir jas nutraukia, pasirašo įgaliojimus, nurodymus, pažymas, informacinius ir kt. dokumentus;

22.13. Globos namų vardu atidaro ir uždaro sąskaitas Lietuvoje veikiančiuose bankuose;

22.14. saugo ir gina paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir interesus;

22.15. atstovauja Globos namams Valstybės ir Savivaldybės institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Globos namams;

22.16. atsako už Globos namams pavestų uždavinių, funkcijų ir užduočių vykdymą;

22.17. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Globos namų nuostatų;

22.18. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

22.19. atlieka kitas, teisės aktams neprieštaraujančias pareigas ir funkcijas, reikalingas Globos namų veiklai vykdyti;

22.20. pagal kompetenciją, priima sprendimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

 1. Globos namų direktoriaus atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.
 2. Globos namų darbuotojų funkcijos:

24.1. Globos namų darbuotojai atsako už jiems pavestų funkcijų vykdymą, savarankiškai planuoja savo darbą, pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia ataskaitas, atsakymus į paklausimus, vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas;

24.2. tikslingai ir taupiai naudoja Globos namams išlaikyti skirtas Valstybės, Savivaldybės ir kitas lėšas, tinkamai saugo materialias vertybes;

24.3. laiku pasirūpina Globos namams reikalingomis medžiagomis, inventoriumi, kuru, maisto produktais, drabužiais, avalyne, medikamentais, techninės pagalbos, kitomis priemonėmis, prižiūri Globos namų teritoriją;

24.4. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių ir darbų saugos reikalavimų;

24.5. garantuoja informacijos apie paslaugų gavėjus konfidencialumą ir asmens duomenų saugumą;

24.6. nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina žinias.

 1. Globos namų darbuotojai vykdydami jiems pavestas funkcijas vadovaujasi teisės aktais, šiais nuostatais ir pareigybės aprašymais, Globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, socialinių, medicinos darbuotojų ir kt. profesinės etikos kodeksais.
 2. Darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
 3. Direktorius ir darbuotojai už savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

V. GLOBOS NAMŲ FINANSAVIMAS, LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 1. Globos namų finansavimo šaltinai: Valstybės, Savivaldybės biudžeto, paramos lėšos, pajamos gaunamos už teikiamas paslaugas, kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto skirtos lėšos, paslaugų gavėjų mokestis už suteiktas socialines paslaugas, naudojamos pagal Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus patvirtintą išlaidų sąmatą Globos namų veiklai organizuoti.
 3. Lėšas, gautas kaip paramą, dovaną, taip pat paveldėtas ir kitaip teisėtai gautas lėšas, Globos namai naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. Šios lėšos apskaitomos nebiudžetinių lėšų sąskaitoje.

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Globos namų finansinės – ūkinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitos įgaliotos Savivaldybės, Valstybės institucijos, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktais suteikta kompetencija.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Globos namai reorganizuojami ar likviduojami Tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigą reorganizavus ar likvidavus, turtas paskirstomas Tarybos sprendimu.