Paslaugos

Prasymo forma

 

Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos rezultatas – patenkinami asmens gyvybiniai poreikiai, teikiant kompleksinę pagalbą.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos aprašymas. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikiama kompleksinë, nuolatinës specialistų priežiûros reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globëjams, rûpintojams dël tam tikros priežasties (ligos, komandiruotës, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimo ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiûrëti asmens, kuria, reikalinga nuolatinë priežiûra – “atokvëpio” paslaugos ar tęstinës socialinës paslaugos darbo savaitę (paromis).

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos sudëtis. Informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; apgyvendinimas; psichologinës-psichoterapinës pagalbos organizavimas;  kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius; planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailës dirbiniai, keramika) ar jos organizavimas; laisvalaikio organizavimas; asmeninës higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir t. t.); maitinimas; ugdymo organizavimas (suaugusiems asmenims su negalia iki 21 metų); slaugos paslaugos ir kitų sveikatos priežiûros paslaugų organizavimas; kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteikimo trukmë. Ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mën. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos gavëjai. Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kurie yra Kauno rajono savivaldybës gyventojai.

 

Ilgalaikė socialinë globa

Ilgalaikės socialinës globos paslaugos rezultatas – patenkinami asmens gyvybiniai poreikiai, teikiant kompleksinę pagalbą.

Ilgalaikės socialinës globos paslaugos aprašymas. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinë, nuolatinës specialisto priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinës globos paslaugos sudėtis. Informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; apgyvendinimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailës dirbiniai, keramika  ir pan.) ar jo organizavimas; laisvalaikio organizavimas; pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobûdžio pagalba; asmeninës higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.); maitinimas; slaugos paslaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteikimo trukmė. Daugiau nei 6 mënesius per metus, neterminuotai.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjai. Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kurie yra Kauno rajono savivaldybës gyventojai.

Kreipimasis dėl ilgalaikės socialinės globos. Dėl paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Pateikiami dokumentai socialinės globos paslaugoms gauti.

 1. Prašymas-paraiška.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
 4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos).
 5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) apie asmens sveikatos būklę.
 6. Kiti dokumentai, patikslinantys paslaugų poreikį.

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

   Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, turintys duomenų apie socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą, privalo apie tai nedelsdami informuoti asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. Šiuo atveju klausimas dėl socialinių paslaugų skyrimo svarstomas be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymo.

 

Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo skyriuje.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugos rezultatas – patenkinami asmens gyvybiniai poreikiai, teikiant dalinę pagalbą.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugos aprašymas. Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinës, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugos sudëtis. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), kitos paslaugos.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugos suteikimo trukmë. Neterminuota.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugos gavëjai. Senyvo amžiaus asmenys, kurie yra Kauno rajono savivaldybës gyventojai.

Kreipimasis dėl apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje. Dėl paslaugos skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Pateikiami dokumentai apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo skyriuje paslaugai gauti.

 1. Prašymas-paraiška.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
  4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos).
  5.  Kiti dokumentai, patikslinantys paslaugos poreikį.
  Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

   Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, turintys duomenų apie socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą, privalo apie tai nedelsdami informuoti asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. Šiuo atveju klausimas dėl socialinių paslaugų skyrimo svarstomas be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymo.

 

Maitinimo paslaugos teikimas Čekiškės seniūnijos gyventojams

Maitinimo paslaugos teikimo Čekiškės seniūnijos gyventojams rezultatas. Asmenys (šeimos), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose, gauna pagalbą.

Maitinimo paslaugos teikimo Čekiškės seniūnijos gyventojams aprašymas. Maitinimas (pietūs) organizuojamas, pagal patvirtintą meniu, iki trijų kartų per savaitę Įstaigos valgykloje arba (paslaugos gavėjui pageidaujant) maistas tiekiamas išsinešimui.

Maitinimo paslaugos Čekiškės seniūnijos gyventojams teikimo trukmė. Paslauga, priklausomai nuo asmens (šeimos) socialinės grupės ir poreikio, gali būti skiriama  iki 3 mėnesių arba ilgesniam laikui.

Maitinimo paslaugos Čekiškės seniūnijos gyventojams gavėjai:

 1. vieni gyvenantys senyvo amžiaus asmenys, neturintys rūpintojų, globėjų, pilnamečių vaikų;
 2. vieni gyvenantys suaugę asmenys, turintys negalią, neturintys rūpintojų, globėjų, pilnamečių vaikų;
 3. senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys, turintys negalią, kai sutuoktinis, rūpintojas, globėjas, pilnamečiai vaikai dėl objektyvių priežasčių (dėl amžiaus, turi negalią, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, gyvena kitoje savivaldybėje ar valstybėje, veda netinkamą gyvenimo būdą ir kt.) jais negali rūpintis;
 4. asmenys (šeimos), patiriantys socialinę riziką;
 5. kiti į krizinę padėtį patekę asmenys.

     Paslauga neskiriama asmenims (šeimoms), gaunantiems pagalbos į namus paslaugą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą, laikino apnakvindinimo paslaugą, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugą, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, socialinės globos paslaugą.

Kreipimasis dėl maitinimo paslaugos gavimo Čekiškės seniūnijos gyventojams. Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti paslaugą, kreipiasi į Kauno r. savivaldybės administracijos Čekiškės seniūnijos atsakingą darbuotoją.

Pateikiami dokumentai maitinimo paslaugai Čekiškės seniūnijos gyventojams gauti.

 1.  Prašymas-paraiška.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
 4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos).
 5. Kiti dokumentai, patikslinantys paslaugos poreikį.

    Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

    Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, turintys duomenų apie socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą, privalo apie tai nedelsdami informuoti asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. Šiuo atveju klausimas dėl socialinių paslaugų skyrimo svarstomas be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymo.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingas direktorius Linas Grigatis, tel. (8 37)  56 03 90; (8 615)  14 408

 

Socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisës aktai. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (TAR, 2018, Nr. 2018-19128); Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas (TAR, 2014, Nr. 2014-07718).

Coming Soon
Kaip vertinate mūsų paslaugas?
Kaip vertinate mūsų paslaugas?
Kaip vertinate mūsų paslaugas?

socialiniu paslaugu eiliu sudarymo reikalavimai