Istaigos darbuotojų funkcijos

Įstaigos darbuotojų funkcijos

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį; būti susipažinęs su teisės aktais, reikalingais funkcijų atlikimui; turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse; išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; mokėti naudotis kompiuterinėmis Microsoft Office programomis bei informacine sistema Spis; gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas; privalo veikti Įstaigos naudai. Direktorius atlieka funkcijas reikalingas Įstaigos veiklos organizavimui ir veikimui Įstaigos vardu, Įstaigos priežiūrai ir Įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimui užtikrinti.

2. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų vyriausiasis buhalteris. Specialieji reikalavimai: privalo turėti buhalterinės apskaitos srities (ar kitos srities, jei turi buhalterinės apskaitos profesinę kvalifikaciją) ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; turi mokėti dirbti kompiuteriu (parengiant dokumentus); turi mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; turi mokėti parengti ir įforminti dokumentus; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais. Vyriausiasis buhalteris atlieka funkcijas reikalingas Įstaigos buhalterinei ir turto apskaitai tvarkyti, ūkinėms operacijoms atlikti ir įforminti, išankstinei finansų kontrolei atlikti. 

3. Socialinės globos skyriaus vyriausiasis socialinis darbuotojas. Specialieji reikalavimai: turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą bei Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (suaugusių asmenų socialinės globos organizavimui); turi turėti B kategorijos vairuotojo teises; turi mokėti dirbti kompiuteriu (parengiant dokumentus); turi mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; turi mokėti parengti ir įforminti dokumentus; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų gyventojų socialinių paslaugų poreikių tenkinimu; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems. Vyriausiasis socialinis darbuotojas atlieka funkcijas, reikalingas socialinių paslaugų organizavimui, jų teikimo priežiūrai ir kontrolei.

4. Socialinės globos skyriaus socialinis darbuotojas. Specialieji reikalavimai: turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą bei Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (suaugusių asmenų socialinės globos organizavimui); turi turėti B kategorijos vairuotojo teises; turi mokėti dirbti kompiuteriu (parengiant dokumentus); turi mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; turi mokėti parengti ir įforminti dokumentus; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų gyventojų socialinių paslaugų poreikių tenkinimu; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems. Socialinis darbuotojas atlieka funkcijas, reikalingas organizuoti ir teikti gyventojams socialines paslaugas, organizuoti ir dirbti socialinį darbą.

5. Socialinės globos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojas. Specialieji reikalavimai: privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją; privalo turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (tiesiogiai maistą tvarkančių darbuotojų) ir jos tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu); turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems maistą; turi mokėti dirbti kompiuteriu (parengiant dokumentus); turi mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; turi mokėti parengti ir įforminti dokumentus; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų Socialinės globos skyriaus gyventojų socialinės globos poreikių tenkinimu; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems; pageidaujamas privalumas, kad turėtų B kategorijos vairuotojo teises. Bendrosios praktikos slaugytojas atlieka funkcijas, reikalingas gyventojų bendrosios praktikos slaugos teikimui, medicininės priežiūros organizavimui, medicininių atliekų ir jų apskaitos tvarkymui, maisto tvarkymo organizavimui.

6. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų ūkvedys. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turi būti atestuotas Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų elektros įrenginių eksploatacijai; turi turėti B kategorijos vairuotojo teises; turi mokėti atlikti Įstaigoje naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo mažus remonto darbus, kuriems nereikia specialių žinių; turi mokėti naudotis valymo priemonėmis; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais. Ūkvedys atlieka funkcijas, reikalingas elektros ūkio, naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo techninės būklės ir smulkiems remonto darbams, teritorijos priežiūrai atlikti; gyventojų transportavimui vykdyti.

7. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų kasininkas raštvedys. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turi mokėti dirbti kompiuteriu (parengiant dokumentus); turi mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; turi mokėti parengti ir įforminti dokumentus; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais. Kasininkas raštvedys atlieka funkcijas, reikalingas kasos operacijų atlikimui ir įforminimui vykdyti; dokumentų registravimui, tvarkymui, apskaitai, saugojimui, naikinimui ir fizinės būklės vertinimui. 

8. Socialinės globos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turi būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją pagal socialinių darbuotojų padėjėjų profesinio mokymo programą arba išklausęs socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginius mokymus; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą bei Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (suaugusių asmenų socialinės globos organizavimui); turi mokėti naudotis valymo priemonėmis; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų gyventojų socialinių paslaugų poreikių tenkinimu; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems; pageidaujamas privalumas, kad turėtų B kategorijos vairuotojo teises. Socialinio darbuotojo padėjėjas atlieka funkcijas, reikalingas padėti socialiniam darbuotojui teikiant gyventojams socialines paslaugas.

9. Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėjas. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turi būti baigęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą slaugytojo padėjėjų mokymo programą; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą bei Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (suaugusių asmenų socialinės globos organizavimui); turi mokėti naudotis valymo priemonėmis; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų gyventojų socialinių paslaugų poreikių tenkinimu; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems. Slaugytojo padėjėjas atlieka funkcijas, reikalingas padėti slaugytojui  slaugant gyventojus.

10. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų virėjas. Specialieji reikalavimai: turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turi turėti virėjo ar jam prilygintą kvalifikaciją; turi būti išklausęs Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ir tęstinę programą pagal poreikį, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (tiesiogiai maistą tvarkančių darbuotojų) ir jos tęstinę programą pagal poreikį; privalo atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems maistą; turi mokėti naudotis valymo priemonėmis; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais. Virėjas atlieka funkcijas, reikalingas maisto gaminimo, ruošimo, perdirbimo, laikymo ir gyventojų maitinimo tiekimui; valgyklos patalpų parengimui prieš maitinimą ir sutvarkymą po maitinimo; maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus tvarkymui; švaros ir tvarkos palaikymui maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus laikymo vietose, maisto produktų sandėliavimo patalpose; maisto gaminimo patalpų, maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus plovimo vietų valymui ir tvarkymui.

11.Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų kūrikas. Specialieji reikalavimai: turi mokėti paruošti kietą kurą kūrenimui; turi mokėti naudoti Įstaigoje naudojamas kieto kuro krosnis; turi mokėti naudotis valymo priemonėmis; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais. Kūrikas atlieka funkcijas, reikalingas šildymo sezono metu kuro paruošimui; šildymo krosnių kūrenimui ir priežiūrai; patalpų, kurios yra apšildomos centralizuota šildymo sistema kietu kuru, higienos normose nustatytos temperatūros palaikymui; šildymo krosnių ir dūmtraukių valymui; katilinės ir kieto kuro laikymo patalpų valymui ir tvarkymui; šlako šalinimui į jam skirtą vietą ir parengimui išvežti.

12. Socialinės globos skyriaus užimtumo specialistas. Specialieji reikalavimai: privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;turi sugebėti organizuoti ir pravesti Socialinės globos skyriaus gyventojų užimtumo veiklą, rengti gyventojų užimtumo planus; turi sugebėti motyvuoti gyventojus užimtumui; turi būti susipažinęs su darbuotojo funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais; turi turėti komandinio darbo organizavimo žinių, sugebėti apibūdinti Įstaigoje taikomus komandinio darbo principus; turi sugebėti profesionaliais veiksmais užtikrinti gyventojo saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai gyventojo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems.