Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita 2022 m.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

2021 m. informacija apie išankstinius mokėjimus

 2021 m.informacija pagal veiklos segmentus   

2021 m. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

2021 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes sumas 

2021 m. informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas

2021 m. iformacija apie per vienus metus gautinas sumas

2021 m. atsargų vertės pasikeitimas

2021 informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

7. 2021 m. Finasavimo sumos

6. 2021 m. nematerialusis turtas

5 .2021 m. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikei

4. 2021 m. grynojo turto pokyčio ataskaita

3. 2021 m. pinigų srautų ataskaita

2. 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita

1. 2021 m. Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2020 m.

 5. Pinigų srautų ataskata 2020m.

6. pinigų srautų ataskaita 2020 m.

7. Ilgalaikis turtas 2020 m.

 8. ilgalaikis turtas 2020

 9. Veiklos segmentai 2020 m.

 10 . veilkos segmentai 2020 m.  

11. Atsargų vertės pasikeitimai 2020 m.

12 Išankstiniai apmokėjimai 2020

13. informacija apie per vienerius metus gautas sumas 2020

14. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2020

15.Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai per ataskaiti

16. finansavimo sumos pagal šaltinį 2020

21.finansinės būklės ataskaita 2020

2.Finansinės būklės ataskaita 2020 m.

 3.grynojo turto pokyčių ataskaita 2020m.

4. Veiklos rezultatų ataskaita2020 m.