Korupcijos prevencija

Apie korupciją Įstaigoje galima pranešti direktoriui Linui Grigaičiui tel. 8 615 14 408, e.p. cekiskesgloba@gmail.com.  Visą parą veikianti „Pranešk STT“ linija (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt ir svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys).

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų (toliau – Įstaiga) korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
 2. Šios Programos nuostatos turi būti nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Įstaigoje ir Įstaigos gyventojų (toliau – Gyventojai) apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių.
 3. Ši Programa pagrįsta bendradarbiavimo su Gyventojais, korupcijos prevencijos ir Įstaigos darbuotojų atsakomybės neišvengiamumo principais.
 4. Ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui, būtina ugdyti Gyventojų ir Įstaigos darbuotojų nepakantumą šiam reiškiniui.
 5. Korupcija – bet koks Įstaigos darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant Gyventojų ir Savivaldybės interesams.
 6. Korupcijos prevencijos tikslas – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinių nusikaltimų darymo.
 7. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika yra suprantama taip, kaip ji yra suprantama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.
 8. Gyventojų ir Įstaigos darbuotojų nepakantumas korupcijai turi būti pradedamas ugdyti, jiems apsigyvenus ar pradėjus dirbti Įstaigoje.
 9. Kovos priemonės turi būti nuoseklios ir visapusiškos.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAI

 

 1. Sukurti veiksmingą Įstaigos korupcijos prevencijos sistemą, užtikrinančią skaidrumą ir atvirumą, teikiant socialines paslaugas.
 2. Užkirsti kelią korupcijai palankioms sąlygoms atsirasti Įstaigoje.
 3. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Įstaigos darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.
 4. Užtikrinti reagavimą į Gyventojų nuomonę, Gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Įstaigos reikalus.
 5. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti Gyventojus, didinti Gyventojų pasitikėjimą Įstaiga.

 

III. SVARBIAUSI PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

 1. Svarbiausi programos uždaviniai:

15.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai;

15.2. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Įstaigoje;

15.3. užtikrinti, kad būtų laiku nustatomi ir išanalizuojami pagrįsti įtarimai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos Įstaigos darbuotojų veiklos, o pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, pranešti tokius nusikaltimus tiriančiai institucijai;

15.4. užtikrinti viešumą, atvirumą ir skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms bei šiuo tikslu bendradarbiauti su Gyventojais.

 

 

 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

 1. Korupcijos prevencijos priemonės yra:

16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

16.2. personalo mokymas ir informavimas;

16.3. Gyventojų įtraukimas į Programos įgyvendinimą (skatinti gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos daryti Įstaigos aplinkoje; siekti sukurti pranešimų nagrinėjimo, kaupimo, analizavimo ir reagavimo sistemą).

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programa skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 2. Programos nuostatų vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja bei prižiūri jos įgyvendinimą direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.
 3. Programa peržiūrima, atsiradus poreikiui dėl pasikeitusių aplinkybių.