Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovas
 
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius Linas Grigaitis
 
Gimė Kaune 1969 m.
1987 m.  Įgijo vidurinį išsilavinimą.
1997 m.  baigė Vytauto Didžiojo universitetą.
1999 m. baigė Kauno technologijos universitetą.
2002 – 2005 m. Kauno rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų poskyrio vadovas – vedėjo pavaduotojas.
Nuo 2005 m.  Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius

 

Įstaigos darbuotojų sąrašas

 

    Linas Grigaitis, direktorius, tel. (8 37)  56 03 90, mob. 8 615  14 408, el. p. cekiskesgloba@gmail.com

    Loreta Maleckienė, vyriausioji buhalterė;

    Laima Tolevičienė, slaugytoja;

    Laima Maziliauskienė, socialinė darbuotoja;

    Jolanta Bendikienė, socialinė darbuotoja;

    Juozas Ramanauskas, ūkvedys;

    Nida Dvirnienė, slaugytojo padėjėja;

    Egidija Ramanauskaitė, slaugytojo padėjėja;

    Aistė Tutlytė, slaugytojo padėjėja;

    Jovita Rekevičienė, slaugytojo padėjėja;

    Vaida Rudžianskienė, socialinio darbuotojo padėjėja;

    Jûratë Bartkuvienė, virėja;

    Ramutë Puzinienė, virėja.

Darbuotojų kontaktinė informacija: tel. (8 37)  56 03 90, el. p. cekiskesgloba@gmail.com

 

Įstaigos darbuotojų funkcijos

 

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

 

 1. Direktorius. Pareigybë reikalinga organizuoti ir administruoti Įstaigos veiklą. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį socialinį ar medicininį išsilavinimą; patirties socialinio darbo srityje; bûti tolerantiškas; mokėti bendrauti su interesantais; turëti pakankamai profesinių žinių ir gebëti jas pritaikyti darbe; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; mokëti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokëti parengti ir įforminti dokumentus; mokëti dirbti kompiuteriu; bûti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisës aktais.

 

 1. Vyriausiasis buhalteris. Pareigybė reikalinga buhalterinei ir turto apskaitai tvarkyti, ûkinëms operacijoms atlikti ir įforminti, išankstinei finansų kontrolei atlikti. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą, mokëti dirbti kompiuteriu, mokëti kaupti ir sisteminti informaciją, mokëti parengti ir įforminti dokumentus, bûti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisës aktais.

 

 1. Socialinis darbuotojas. Pareigybė reikalinga organizuoti ir teikti gyventojams socialines paslaugas, organizuoti ir dirbti socialinį darbą. Darbuotojas privalo turëti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą, turi atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialiniø darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, mokëti dirbti kompiuteriu, mokëti kaupti ir sisteminti informaciją, mokëti parengti ir įforminti dokumentus, bûti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisës aktais.

 

 1. Slaugytojas. Pareigybė reikalinga gyventojų bendrosios praktikos slaugos funkcijoms atlikti, medicininės priežiūros organizavimui, medicininių atliekų ir jų apskaitos tvarkymui. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnážį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą; bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; mokëti dirbti kompiuteriu; mokëti kaupti ir sisteminti informaciją; mokëti parengti ir įforminti dokumentus, bûti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 1. Ūkvedys. Pareigybė reikalinga elektros ûkio, naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo techninës bûklës, teritorijos priežiûrai atlikti. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą bei nustatyta tvarka būti atestuotas Įstaigos naudojamų elektros įrenginių eksploatacijai; turi turėti vairuotojo pažymëjimą, leidžiantá vairuoti lengvuosius aotomobilius; turi mokëti atlikti naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo mažus remonto darbus; mokëti naudotis valymo priemonëmis; bûti susipažinęžęs su darbuotojo veiklą reglamentuojanèiais teisës aktais.

 

 1. Kasininkas raštvedys. Pareigybë reikalinga kasos operacijų atlikimui ir įforminimui vykdyti; dokumentų registravimui, tvarkymui, apskaitai, saugojimui, naikinimui ir fizinës bûklës vertinimui. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokëti dirbti kompiuteriu, mokëti kaupti ir sisteminti informaciją, mokëti parengti ir įforminti dokumentus, bûti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisës aktais.

 

 1. Socialinio darbuotojo padëjëjas. Pareigybë reikalinga padëti socialiniam darbuotojui teikiant gyventojams socialines paslaugas. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimà, turi bûti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padëjëjo mokymus, turi atitikti socialinës apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialiniø darbuotojø padëjëjø kvalifikacinius reikalavimus.

 

 1. Slaugytojo padëjëjas. Pareigybë reikalinga padëti slaugytojui slaugant gyventojus, atlikti patalpų budinčiojo funkcijas. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, turi bûti baigęs sveikatos apsaugos ministro patvirtintą slaugytojo padëjëjø mokymo programą, turi bûti susipažinęs su Lietuvos medicinos norma MN 21 : 2000 „Slaugytojo padëjëjas. Funkcijos, pareigos, teisës kompetencija ir atsakomybë“.

 

 1. Virëjas. Pareigybë reikalinga maisto gaminimo, ruošimo, perdirbimo, laikymo ir gyventojų maitinimo tiekimui; valgyklos patalpų parengimui prieš maitinimą ir sutvarkymą po maitinimo; maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus tvarkymui; švaros ir tvarkos palaikymui maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus laikymo vietose, maisto produktų sandëliavimo patalpose; maisto gaminimo patalpų, maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus plovimo vietų valymui ir tvarkymui. Darbuotojas privalo turëti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turëti virëjo ar jam prilygintą kvalifikaciją; atitikti teisës aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems maistą; mokëti naudotis valymo priemonëmis; bûti susipaþinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisës aktais.

 

Komisijos

 

Įstaigoje yra sudarytos šios nuolatinës komisijos:

 

 1. Dokumentų ekspertų komisija.

    Komisija sudaryta Įstaigos dokumentų vertës ekspertizës, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinëti.

 1. Nesavarankiškų gyventojų pinigų ir kitų vertybių apskaitos komisija.

    Komisija sudaryta tam, kad užtikrinti nesavarankiškų gyventojų pinigų ir kitų vertybių saugojimą, naudojimą ir apskaitą gyventojų poreikiams.

 1. Viešųjų pirkimų komisija.

    Komisija sudaryta prekių, paslaugų ir darbų Įstaigos reikmëms pirkimui organizuoti ir vykdyti.

 1. Paramos skirstymo komisija.

 Komisija reikalinga priimti, inventorizuoti, įvertinti Įstaigos gaunamą paramą ir teikti direktoriui pasiûlymus dël jos panaudojimo.

 

 

Atnaujinta 2018-12-05