Istaigos darbuotojų funkcijos

Įstaigos darbuotojų funkcijos

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

1. Direktorius. Pareigybė reikalinga organizuoti ir administruoti Įstaigos veiklą. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį socialinį ar medicininį išsilavinimą; patirties socialinio darbo srityje; būti tolerantiškas; mokėti bendrauti su interesantais; turėti pakankamai profesinių žinių ir gebėti jas pritaikyti darbe; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti parengti ir įforminti dokumentus; mokėti dirbti kompiuteriu; būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Vyriausiasis buhalteris. Pareigybė reikalinga buhalterinei ir turto apskaitai tvarkyti, ūkinėms operacijoms atlikti ir įforminti, išankstinei finansų kontrolei atlikti.  Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, mokėti parengti ir įforminti dokumentus, būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Socialinis darbuotojas. Pareigybė reikalinga organizuoti ir teikti gyventojams socialines paslaugas, organizuoti ir dirbti socialinį darbą. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą, turi atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, mokėti parengti ir įforminti dokumentus, būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Slaugytojas. Pareigybė reikalinga gyventojų bendrosios praktikos slaugos funkcijoms atlikti, medicininės priežiūros organizavimui, medicininių atliekų ir jų apskaitos tvarkymui.  Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą; bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; mokėti dirbti kompiuteriu; mokėti kaupti ir sisteminti informaciją; mokėti parengti ir įforminti dokumentus, būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Buities sektoriaus vadovas. Pareigybė reikalinga elektros ūkio, naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo techninės būklės, teritorijos priežiūrai atlikti; medžiagų ir inventoriaus bei gyventojų asmeninių daiktų sandėlių apskaitai tvarkyti; švaros ir tvarkos ūkinėms reikmėms naudojamose patalpose palaikymui. Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį elektrotechninį išsilavinimą (arba kitos pakraipos techninį aukštesnįjį išsilavinimą ir atlikęs stažuotę) bei nustatyta tvarka atestuotas ne mažiau kaip žemos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbams ir turėti ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją; turi turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvuosius aotomobilius; turi mokėti atlikti naudojamų įrengimų, transporto priemonių, patalpų, baldų, vandentiekio ir nuotekų tinklo mažus remonto darbus; mokėti naudotis valymo priemonėmis; būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

6. Kasininkas raštvedys. Pareigybė reikalinga kasos operacijų atlikimui ir įforminimui vykdyti; dokumentų registravimui, tvarkymui, apskaitai, saugojimui, naikinimui ir fizinės būklės vertinimui.  Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, mokėti parengti ir įforminti dokumentus, būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

7. Socialinio darbuotojo padėjėjas. Pareigybė reikalinga padėti socialiniam darbuotojui teikiant gyventojams socialines paslaugas, atlikti patalpų budinčiojo funkcijas. Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, turi būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus, turi atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinius reikalavimus.

8. Slaugytojo padėjėjas. Pareigybė reikalinga padėti slaugytojui  slaugant gyventojus. Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, turi būti baigęs sveikatos apsaugos ministro patvirtintą slaugytojo padėjėjų mokymo programą, turi būti susipažinęs su Lietuvos medicinos norma MN 21 : 2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės kompetencija ir atsakomybė“.

9. Virėjas. Pareigybė reikalinga maisto gaminimo, ruošimo, perdirbimo, laikymo ir gyventojų maitinimo tiekimui; valgyklos patalpų parengimui prieš maitinimą ir sutvarkymą po maitinimo; maiitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus tvarkymui; švaros ir tvarkos palaikymui maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus laikymo vietose, maisto produktų sandėliavimo patalpose; maisto gaminimo patalpų, maitinimo ir maisto ruošimo inventoriaus plovimo vietų valymui ir tvarkymui. Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turėti virėjo ar jam prilygintą kvalifikaciją; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems maistą; mokėti naudotis valymo priemonėmis; būti susipažinęs su darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

10. Kūrikas. Pareigybė reikalinga šildymo sezono metu kuro paruošimui; šildymo krosnių kūrenimui ir priežiūrai; patalpų, kurios yra apšildomos centralizuota šildymo sistema kietu kuru, higienos normose nustatytos temperatūros palaikymui; šildymo krosnių ir dūmtraukių valymui; katilinės ir kieto kuro laikymo patalpų valymui ir tvarkymui; šlako šalinimui į jam skirtą vietą ir parengimui išvežti.  Darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokėti paruošti kietą kurą kurenimui bei kūrenti kieto kuro krosnis, mokėti naudotis valymo priemonėmis.