2019 metų planas

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

MISIJA

 

Teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, bei savarankiško gyvenimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims, užtikrinant asmenų integraciją į visuomenę.

II SKYRIUS

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

 1. Paslaugų gavėjams teikti kokybiškas paslaugas, išlaikant kuo didesnį savarankiškumą.
 2. Siekti paslaugų gavėjų integracijos į bendruomenę.
 3. Išlaikyti kuo ilgesnę paslaugų gavėjų gyvenimo trukmę.
 4. Saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises.
 5. Sudaryti paslaugų gavėjams tinkamas sąlygas jų gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
 6. Palaikyti kokybišką aplinką.
 7. Užtikrinti tinkamą Įstaigos funkcionavimą.

III. SKYRIUS

2019 METŲ UŽDAVINIAI

 

 1. Organizuoti Įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 2. Sudaryti metinį darbo planą, parengti metinės veiklos ataskaitą, deleguoti darbuotojams pareigybės aprašymuose nenumatytas funkcijas pagal poreikį.
 3. Įvertinti darbuotojų veiklą 2018 metais.
 4. Nustatyti darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius 2019 metais.
 5. Pagal poreikį pateikti Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, reglamentuojančius Įstaigos veiklą.
 6. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, pakeisti Įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 7. Parengti darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planą, užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 8. Įsivertinti teikiamos socialinės globos paslaugos atitiktį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintoms Socialinės globos normoms ir parengti įsivertinimo išvadas.
 9. Užtikrinti, kad būtų laiku ir tinkamai peržiūrėti socialinės globos paslaugos gavėjų individualūs socialinės globos planai.
 10. Užtikrinti, kad būtų tinkamai teikiamos socialinės paslaugos ir kokybiškai atliekamas socialinis darbas.
 11. Gerinti užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus:

      11.1. parengti gyventojų užimtumo organizavimo planą ir užtikrinti jo vykdymą;

      11.2. organizuoti gyventojams išvykas grybauti Čekiškės apylinkės miškuose;

      11.3. organizuoti gyventojams išvyką į Švč. Mergelės Marijos atlaidus Šiluvoje;

      11.4. organizuoti gyventojams išvyką prie jūros;

      11.5. organizuoti gyventojams išvykas prie Dubysos šiltuoju metų laiku;

      11.6. organizuoti gyventojų dalyvavimą kultūros renginiuose, organizuojamuose kultūros centruose; religinėse šventėse ir įvairiuose minėjimuose;

      11.7. esant poreikiui, organizuoti kitokias laisvalaikio ir užimtumo formas.

12.Užtikrinti tinkamą teritorijos, įrengimų, inventoriaus, transporto priemonių ir patalpų tvarkymą, patalpų techninę priežiūrą:

12.1. užtikrinti savalaikį Įstaigoje naudojamų matavimo priemonių kalibravimą;

12.2. užtikrinti, kad būtų įrengti teritorijoje papildomi suoliukai pailsėti gyventojams;

12.3. užtikrinti, kad būtų perlakuoti gyventojų naudojami stalai ir kėdės;

12.4. įrengti grindis lauko pavėsinėje;

12.5. Įrengti papildomas lentynas knygų gyventojams laikymui;

12.6. užtikrinti kitų reikalingų funkcijų atlikimą Įstaigos teritorijos, įrengimų, inventoriaus, transporto priemonių ir patalpų tvarkymo, patalpų techninės priežiūros srityje.

13. Užtikrinti savalaikį Įstaigos dokumentacijos plano ir kitų su dokumentų tvarkymu susijusių teisės aktų parengimą, tinkamą dokumentų tvarkymą.

 1. Užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi teisės aktų gaisrinės saugos srityje:

14.1. laiku atliekamas gaisrinės saugos priemonių kalibravimas;

14.2. būtų laiku atlikti periodiniai gaisrinės saugos instruktavimai;

14.3. būtų tinkamai laikomasi kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų gaisrinės saugos srityje.

15. Užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų darbų saugos srityje, laiku atliekami periodiniai darbuotojų darbų saugos instruktavimai.

 1. Užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų civilinės saugos srityje, vyktų savalaikiai darbuotojų civilinės saugos mokymai.
 2. Užtikrinti tinkamą maisto tvarkymą.
 3. Užtikrinti tinkamą gyventojų sveikatos priežiūros organizavimą.
 4. Užtikrinti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą.
 5. Užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės vykdymą.
 6. Užtikrinti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.
 7. Esant poreikiui, pateikti siūlymus Savivaldybės administracijai, dėl socialinių paslaugų sistemos tobulinimo.
 8. Saugoti ir ginti paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir interesus.
 9. Užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų Įstaigos nuostatų ir kitų teisės aktų.
 10. Užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, laiku atliekamą turto ir lėšų inventorizavimą.
 11. Atlikti kitas, teisės aktams neprieštaraujančias pareigas ir funkcijas, reikalingas Įstaigos veiklai vykdyti.