2017 metų ataskaita

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ

  • 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai (toliau – Įstaiga) yra Kauno rajono savivaldybės įstaiga. Įstaiga teikia kompleksines ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kauno rajono vienišiems, senyvo amžiaus, suaugusiems, turintiems negalią asmenims, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis bei savarankiško apgyvendinimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros. Įstaigoje yra du skyriai – Socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo. Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais, bei Kauno rajono savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

Įstaigos adresas yra L. Markelio g. 5, LT-54273, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. Įstaigos interneto tinklapis yra www.csn.lt. Įstaiga pradėjo veiklą 1994 m. sausio 1 d.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS BIUDŽETAS

 

Įstaigos biudžetas tvarkomas vadovaujantis teisės aktais. 2017 metams Savivaldybės taryba Įstaigai patvirtino biudžetą, kurį sudarė 209.400,00 Eur. Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos 107.500,00 Eur; spec. lėšos 57.200,00 Eur; Valstybės tikslinės dotacijos 44,700,00 Eur. 2017 metais Valstybės tikslinių dotacijų buvo gauta 14.500,00 Eur daugiau, todėl buvo mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos. Įstaiga kalendorinius metus užbaigė neturėdama kreditorinių įsiskolinimų.

Finansavimo šaltiniai 2015 metų patvirtinti asignavimai 2015 metų gauti asignavimai 2016 metų patvirtinti asignavimai 2016 metų gauti asignavimai 2017 metų patvirtinti asignavimai 2017 metų gauti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos 93.894,00 92.994,00 107.506,00 98.854,00 107.500,00 94.600,00
Valstybės tiklinės dotacijos 30.200,00 22.883,25 39.161,00 39.161,00 44.700,00 44.700,00
Spec. lėšos 49.511,00 49.511,00 59.600,00 53.023,00 57.200,00 51.508,00
Iš viso 173.605,00 165.388,25 206.267,00 191.038,00 209.400,00 190.808,00

 

Lėšos buvo naudojamos Įstaigai numatytoms funkcijoms atlikti.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS GYVENTOJAI

 

Įstaigoje buvo 22 vietos, skirtos stacionarios socialinės globos ir 8 vietos, skirtos savarankiško gyvenimo paslaugų teikimui. Metų pabaigoje Įstaigoje gyveno 30 gyventojų. Iš jų 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (12 moterų ir 10 vyrai) ir 8 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (4 moterys ir 4 vyrai). Lyginant su 2016 m. pabaiga, Įstaigoje gyveno 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (13 moterų ir 9 vyrai) ir 8 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (3 moterys ir 5 vyrai).

Teikiamų paslaugų sudėtis apėmė: informavimą; konsultavimą; tarpininkavimą ir atstovavimą; apgyvendinimą; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymą ir dienos užimtumą (siuvimas, mezgimas, aplinkos tvarkymas, dainavimas ir pan.) ar jo organizavimą; laisvalaikio organizavimą; pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbą; asmeninės higienos paslaugų organizavimą (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimą, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir bendrosios praktikos slaugos teikimą, kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Visiems socialinės globos paslaugų gavėjams buvo vedami individualūs socialinės globos planai. Paslaugos buvo teikiamos sutinkamai su teisės aktų reikalavimais. Buvo organizuojamos grupinės laisvalaikio formos: piešimas, knygų skaitymas, stalo žaidimai. Socialinės globos gavėjams buvo pildomi individualūs socialinės globos palanai.

2017 m. mirė 2 gyventojai. Į Įstaigą atvyko gyventi 2 nauji gyventojai. Metų pabaigoje jauniausiam gyventojui buvo 48 metai, vyriausiam 96 metai. Gyventojams buvo vertinamas socialinių paslaugų poreikis: vienam gyventojui nustatytas nesavarankiškumas; vienam gyventojui nustatytas socialinis nesavarankiškumas ir dalinis fizinis nesavarankiškumas.

Lentelėje pateikiama gyventojų kaita.

2015 m. mirusių gyventojų amžius 2015 m. atvykusių gyventojų amžius 2016 m. mirusių gyventojų amžius 2016 m. atvykusių gyventojų amžius 2017 m. mirusių gyventojų amžius 2017 m. atvykusių gyventojų amžius
68 m. 59 m. 71 m. 70 m. 45 m. 62 m.
74 m. 64 m. 78 m. 70 m. 65 m. 77 m.
76 m. 67 m. 81 m. 76 m. ______ ______
81 m. 72 m. 81 m. 79 m. ______ ______
81 m. 81 m. 92 m. 80 m. ______ ______
87 m. 82 m. 107 m. 82 m. ______ ______
88 m. 84 m. ______ 85 m. ______ ______
89 m. ______ ______ ______ ______ ______
6 moterys 4 moterys 5 moterys 4 moterys 1 moteris 1 moteris
2 vyrai 3 vyrai 1 vyras 3 vyrai 1 vyras 1 vyras
Viso mirė 8 Viso atvyko 7 Viso mirė 6 Viso atvyko 7 Viso mirė 2 Viso atvyko 2

 

Trijų paskutinių metų mirtingumo metinis vidurkis Įstaigoje buvo 5,33 gyventojo.

Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie gyventojų amžiaus ribas.

Gyventojų  amžiaus kriterijai 2015 metų gyventojų amžiaus ribos paskutinėje  metų dienoje. 2016 metų gyventojų amžiaus ribos paskutinėje  metų dienoje 2017 metų gyventojų amžiaus ribos paskutinėje  metų dienoje
Jauniausias 43 m. 44 m. 48 m.
Vyriausias 107 m. 95 m. 96 m.

 

Gyventojams buvo organizuojami įvairūs renginiai Įstaigoje ir už jos ribų:

 

IV SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

              Atsižvelgiant į Įstaigos specifiką, didelis dėmesys skiriamas sveikatos priežiūrai. Įstaigos Socialinės globos skyriuje gyventojams yra teikiama bendrosios praktikos slauga ir organizuojama sveikatos priežiūra. Pateikiamos lentelės apie socialinės globos paslaugas gaunančius gyventojus.

Specialistų konsultacijos, diagnostika ir procedūros Skaičius atvejų
Kaulų tankio matavimas 1
Dantų protezų gamyba 2
Skydliaukės echoskopija 1
Plaučių rentgenograma 1
Širdies echoskopija 3
Skiepai nuo gripo 12

 

Specialistų konsultacijos ir gydymas Skaičius atvejų
Skausmo klinika 3
Onkologo 1
Traumatologo 4
Oftolmologo 6
Dantų techniko 7
Neurologo 3
Endokrinologo 1
Dantų chirurgo 2

 

Hospitalizavimas Skaičius atvejų
Urologiniai susirgimai 1
Onkologiniai susirgimai 2
Kardiologiniai susirgimai 2

 

7 gyventojams buvo nustatytas specialusis nuolatinės (priežiūros) pagalbos poreikis, 6 gyventojams nustatytas specialusis nuolatinės slaugos pagalbos poreikis.

 

V SKYRIUS

PERSONALO UGDYMAS

 

Lentelėje pateikiama informacija apie Įstaigos darbuotojų 2017 metais keltą kvalifikaciją.

Priemonės pavadinimas Darbuotojai Data
UAB „Factus sum“ organizuotas seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai“. Vyriausioji buhalterė 2017-01-24
Lietuvos ir Volietijos UAB „Tuvlita“ organizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Direktorius Nuo 2017-02-20 iki 2017-02-21
Kauno rajono socialinių paslaugų centro organizuota kvalifikacijos kėlimo programa „Streso valdymas“. Socialinės globos skyriaus socialinio darbuotojo padėjėja 2017-05-30
Įstaigoje vyko civilinės saugos mokymai šiomis temomis: kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai; gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas, civilinės saugos signalai; gyventojų evakavimo organizavimas. Visi darbuotojai 2017-09-28
Kauno rajono socialinių paslaugų centro organizuota kvalifikacijos kėlimo programa „Streso valdymas“. Socialinės globos skyriaus socialinė darbuotoja Nuo 2017-11-06 iki 2017-11-07

 

2017 m. liepos 17 d.  už atsakingumą ir gerą darbo pareigų vykdymą,  vienai darbuoyojai direktoriaus įsakymu pareikšta padėka.

2017 m. spalio 30 d. UAB „Verslo aljansas“ baigė atlikinėti Įstaigos psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą. Įstaigoje buvo nustatyta priimtina psichosocialinė rizika.

Įstaigoje reguliariai rengiami darbuotojų susirinkimai įvairiems klausimams aptarti.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOJI DALIS

 

Įstaigos veiklą koordinavo ir metodinę pagalbą teikė Kauno r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Įstaigos gyventojus įvairiomis progomis lankė, juos sveikino, su jais bendravo ir koncertavo, dovanojo dovanas:, Čekiškės senišnijos, Čekiškės  ir Liučiūnų bendruomenės centrų atstovai, Čekiškės darželio vaikai, Rotary klubo „Romuva“ atstovai, Vilkijos profesinės mokyklos atstovai kitų įvairių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.