2016 metų ataskaita

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

  1. BENDROJI DALIS

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai (toliau – Įstaiga) yra Kauno rajono savivaldybės įstaiga. Įstaigoje yra du skyriai – Socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo. Įstaiga teikia kompleksines ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kauno rajono vienišiems, senyvo amžiaus, suaugusiems, turintiems negalią asmenims, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis bei yra teikiama savarankiško apgyvendinimo paslaugos senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros. Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais, bei Kauno rajono savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

Įstaigos adresas yra L. Markelio g. 5, LT-54273, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. Įstaigos interneto tinklapis yra www.csn.lt. Įstaiga pradėjo veiklą 1994 m.
sausio 1 d.

 

  1. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS

 

2016 metams Savivaldybės taryba Įstaigai patvirtino biudžetą, kurį sudarė 206.267,00 Eur. Iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos 107.506,00 Eur; spec. lėšos 59.600,00 Eur; Valstybės tikslinės dotacijos 39.161,00 Eur. 2016 metais Valstybės tikslinių dotacijų buvo gauta 7.800,00 Eur daugiau, todėl šia suma buvo mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos. Įstaiga kalendorinius metus užbaigė neturėdama kreditorinių įsiskolinimų. Lyginant 2016 m. su 2015 m., Įstaigos asignavimai padidėjo 24.600,00 Eur. Vieno gyventojo išlaikymo kainos per mėnesį Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2016 m. kovo 1 d. buvo nustatytos: suaugusiam, turinčiam negalią, arba senyvo amžiaus gyventojui ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 511,84 Eur; suaugusiam arba senyvo amžiaus gyventojui, turinčiam sunkią negalią, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 649,17 Eur; senyvo amžiaus gyventojui, gaunančiam savarankiško gyvenimo paslaugą, – 202,40 Eur.

2015 metais Įstaigos asignavimai buvo 166.174,25 Eur. Jas sudarė: Savivaldybės biudžeto lėšos 93.780.00 Eur; spec. lėšos 49.511,00 Eur; Valstybės tikslinės dotacijos 22.883,25 Eur. Įstaiga ir 2015 kalendorinius metus užbaigė neturėdama kreditorinių įsiskolinimų.

 

  • ĮSTAIGOS GYVENTOJAI

 

Įstaigoje buvo 22 vietos, skirtos stacionarios socialinės globos ir 8 vietos, skirtos savarankiško gyvenimo paslaugų teikimui. Metų pabaigoje Įstaigoje gyveno 30 gyventojų. Iš jų 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (13 moterų ir 9 vyrai) ir 8 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (3 moterys ir 5 vyrai). Lyginant su 2015 m. pabaiga, Įstaigoje gyveno 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (13 moterų ir 9 vyrai) ir 7 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (4 moterys ir 3 vyrai).

Teikiamų paslaugų sudėtis apėmė: informavimą; konsultavimą; tarpininkavimą ir atstovavimą; apgyvendinimą; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymą ir dienos užimtumą (siuvimas, mezgimas, aplinkos tvarkymas, dainavimas ir pan.) ar jo organizavimą; laisvalaikio organizavimą; pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbą; asmeninės higienos paslaugų organizavimą (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimą, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir bendrosios praktikos slaugos teikimą, kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Visiems socialinės globos paslaugų gavėjams buvo vedami individualūs socialinės globos planai. Paslaugos buvo teikiamos sutinkamai su teisės aktų reikalavimais. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, įvestos naujos grupinės laisvalaikio formos: piešimas, knygų skaitymas, stalo žaidimai. Taip pat buvo įsigytas pavadėlis, užtikrinant gyventojams galimybę vedžioti Įstaigos šunį.

2016 m. mirė 6 gyventojai, jų tarpe ir vyriausias Savivaldybės gyventojas Antanas Kemzūra (107 metų amžiaus). Į Įstaigą atvyko gyventi 7 nauji gyventojai. Metų pabaigoje jauniausiam gyventojui buvo 44 metai, vyriausiam 95 metai.

Gyventojams buvo organizuojami įvairūs renginiai Įstaigoje, seniūnijoje ir kitur.

 

  1. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

Atsižvelgiant į Įstaigos specifiką, didelis dėmesys skiriamas sveikatos priežiūrai. Įstaigos Socialinės globos skyriuje gyventojams yra teikiama bendrosios praktikos slauga ir organizuojama sveikatos priežiūra. Pateikiamos lentelės apie socialinės globos paslaugas gaunančius gyventojus.

 

Specialistų konsultacijos, diagnostika ir procedūros Skaičius atvejų
Angiochirurgo konsultacija 2
Dantų protezų gamyba 2
Dermatologo konsultacija 1
Gripo vakcinos skiepai 15
Kompiuterinė tomografija 1
Ortopedinių batų gamyba 2
Plaučių rentgenograma 2
Širdies echoskopija 3

 

Specialistų konsultacijos ir gydymas Skaičius atvejų
Oftolmologo 8
Onkologo 1
Kardiologo 5

 

Hospitalizavimas Skaičius atvejų
Onkologiniai susirgimai 3
Slaugos ligoninėje 2
Vidaus ligų susirgimai 5

 

2 gyventojams buvo nustatytas specialusis nuolatinės (priežiūros) pagalbos poreikis, 4 gyventojams nustatytas specialusis nuolatinės slaugos pagalbos poreikis.

 

  1. PERSONALO UGDYMAS

 

Lentelėje pateikiama informacija apie Įstaigos darbuotojų 2016 metais keltą kvalifikaciją.

Priemonės pavadinimas Darbuotojai Data
UAB „Factus sum“ organizuotas seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniai“ Vyriausioji buhalterė 2016-02-02
UAB „Žinių centras“ organizuoti mokymai „Socialinių įstaigų mažos vertės pirkimai, jų praktinis taikymas. Viešųjų pirkimų įstatymo naujausia redakcija 2016 m.“ Vyriausioji buhalterė 2016-03-17
MB „Buhalterių mokymai“ organizuotas seminaras „Globos namų darbo užmokesčio aktualijos“ Vyriausioji buhalterė 2016-03-25
UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro organizuota slaugytojo padėjėjo mokymo programa Keturios Socialinės globos skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjos 9 savaičių trukmės mokymai, pasibaigę 2016-06-03
Įstaigoje vyko civilinės saugos mokymai šiomis temomis: kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai; gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas, civilinės saugos signalai; gyventojų evakavimo organizavimas. Visi darbuotojai 2016-09-14
Kauno Panemunės senelių namų ir Vytauto didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Tarpdisciplininės pagalbos sergantiems demencija plėtotė: sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų bei artimųjų bendradarbiavimo patirties sklaida“ Direktorius 2016-09-20
Kauno rajono socialinių paslaugų centro surengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Streso valdymas“ Socialinės globos skyriaus socialinė darbuotoja 2016-10-25, 26
MB „Buhalterių mokymai“ organizuotas seminaras „Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2016 metus ir pasirengti 2017 metams“. Vyriausioji buhalterė 2016-11-02
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo skyriaus organizuota Įvadinio civilinės saugos mokymo programa Savarankiško gyvenimo skyriaus socialinio darbuotojo padėjėja 2016-11-02, 03, 04
Kauno kolegijos organizuoti mokymai „Stresas ir jo įveika socialinio darbuotojo veikloje“. Direktorius 2016-11-22
UAB „VR Trading“ organizuotas seminaras „Informacijos teikimo vartotojams naujovės ir aktualijos. Gaminių ir patiekalų maistinės energinės vertės apskaičiavimo praktiniai mokymai“ Socialinės globos skyriaus slaugytoja 2016-12-02
Kauno Panemunės senelių namų organizuoti Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginiai mokymai Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėja 2016-12-02

 

Įstaigoje reguliariai rengiami darbuotojų susirinkimai įvairiems klausimams aptarti.

 

  1. BAIGIAMOJI DALIS

 

Įstaigos veiklą koordinavo ir metodinę pagalbą teikė Kauno r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Įstaigos gyventojus įvairiomis progomis lankė, juos sveikino, su jais bendravo ir koncertavo: Čekiškės seniūnijos, Čekiškės ir Liučiūnų bendruomenės centrų, Garliavos neįgaliųjų draugijos, Rotary klubo „Romuva“ ir  Vilkijos žemės ūkio mokyklos atstovai bei Čekiškės darželio vaikai.